REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

www.defiducakes.com

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající): 

Internetový obchod: defiducakes.com
Společnost:
Kulachek s.r.o.
Se sídlem:
Pod Skalkou 437, Mnišek pod Brdy, 25210
IČ/DIČ:
IČO 042 77 058 DIČ CZ 042 77 058
E-mailová adresa:
info.defidu@gmail.com
Telefonní číslo:
+420 602 169 127

 

Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den, dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
2. Číslo objednávky:
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány
způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání
čísla účtu) (*)
4. Jméno a příjmení spotřebitele:
5. Adresa spotřebitele:
6. E-mail:
7. Telefon:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
             

                              (podpis)
______________________________________
        Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*)

________________________________________________

Obecná poučení k uplatnění reklamace


Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.